Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

13 September 2022, kl. 09:00, Digitalt

Affärsutveckling 2.0

Affärsutveckling 2.0

– FULLBOKAT – FULLBOKAT –

Syfte och målsättning
Efter genomgången utbildningsinsats har deltagarna fått fördjupade kunskaper kring affärsutveckling i de gemensamma utmaningarna att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och möta framtidens behov. Dels från det interna perspektivet men även ur ett kundperspektiv.

Innehåll
Nya förutsättningar i ständig förändringFörändring sker både internt och externt. Ibland kan vi påverka i andra fall inte, utan förhålla och anpassa oss till vad som sker och hitta nya perspektiv. I början av en förändring är det vanligt att reaktioner och känslor är negativt laddade, ett motstånd som ofta bottnar i en rädsla för något okänt och inte se sin del i förändringen.

Under den första halvdagen arbetar vi med att hantera förändringsprocesser ur ett internt till ett externt kundperspektiv med ett framåtsträvande positivt resultat.

Organisation och utveckling
Att organisera och utveckla teamet. Med lärdomar och reflektioner från första halvdagen borrar vi djupare i hur rent organisatoriskt, ur ett utvecklande perspektiv, projektledarrollen kan påverka och förändra, utanför invanda traditionella interna strukturer. Här visar forskningen att engagerade och motiverade medarbetare är avgörande för organisationens framgång och resultat.

Under den andra halvdagen tittar vi på utvecklingspotentialer för att skapa och förbättra ett strategiskt, men även operativt utvecklande, organisatoriskt helhetsperspektiv.

Den nya säljprocessen I en ständigt föränderlig värld påverkas även kundens beteende och olika behov. Visserligen med grund i den traditionella säljprocessen, från att jaga kvalificerade prospekt, skapa en vinnande pitch, kanske hantera invändningar och argument, till att göra avslut. Men i ett mycket snabbare mer dynamiskt tempo genom att mer anpassa sig efter kundens beteende och avtryck i olika digitala kanaler.

Under den tredje halvdagen arbetar vi med några utvalda case, baserade på nya lösningar, analyserar skillnader och likheter, från analogt till digitalt i säljprocessen.

Kundrelationen
Att bygga och skapa nya långsiktiga samt hållbara kundrelationer, men även underhålla befintliga, handlar om tillit och förtroende, men även att hantera hela köpresan. Vi går igenom den ”nya köpresan” och vad det innebär både organisatoriskt och operativt. Här har det skett snabba förändringar, genom bland annat att ligga steget före och följa upp var kundens digitala avtryck finns.

Under den avslutande halvdagen arbetar vi praktiskt kring frågeställningen; i vilka kanaler möter du dina kunder och hur ser de olika relationsskapande ytorna ut kopplat till affären.

MetodikKunskapsfilosofin vid Berghs School of Communication utgår från pragmatiken och den undervisningsmetodik som används baserar sig på Action based learning-metoden. Detta innebär att vi varvar teorier med gruppvisa diskussioner och arbetsuppgifter för att kontinuerligt verklighetsförankra utbildningens olika delmoment i deltagarnas vardagliga verksamhet.

Evenemang av

Creative North

Datum (första dag)

Datum (sista dag)

Plats

Zoom